Biuro Księgowe-Kadrowe‑Płacowe
Wrocław |  E-MAIL: bok@biuro-sk.pl | NIP: 8982212014 | Regon: 361627363 | KRS: 0000560177

Kilka słów o firmie BIURO SKJesteśmy firmą specja­lizującą się w obsłudze księgowej i kadrowo-płacowej przed­się­biorstw, stowarzyszeń, fundacji i klientów in­dy­wi­du­al­nych.

Nasz zespół posiada wykszta­łcenie kierun­kowe, wielo­letnie do­świad­czenie zawodowe, certyfikaty księgowe wydane przez Mini­sterstwo Finansów, liczne kursy i szkolenia zawodowe. Posiadamy niezbędną wiedzę z zakresu prawa podatko­wego, bilansowego, ra­chun­kowości, prawa pracy.

Świadczymy usługi dosto­sowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań każdego klienta, umożliwiamy współpracę w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej.

Spełniamy warunki ustawowe do wykony­wania działalności go­spodarczej w zakresie świad­czenia usług. Bie­rzemy pełną odpo­wiedzialność za pote­ncjalne szkody wyni­kające z niewykonania lub też z nieodpowiedniej realizacji powierzonego nam zadania.

Ponadto oferujemy wsparcie i współpracę z doradcami kredytowymi, specjalistami BHP, con­tro­llingowcami. Reprezentujemy klienta przed organami PIP, US, ZUS itp.

Zapewniamy Państwu poufność danych, bez­względne bez­pie­czeń­stwo i ochronę danych osobowych.